School Name Lok Priya Shiksha Niketan Senior Secondary School
Class 1st
Insert Roll No
Lok Priya Shiksha Niketan Senior Secondary School
10,Karni Colony, Holi Wala Maidan, Harmada Jaipur
9982385796,8955062909
Lok Priya Shiksha Niketan Senior Secondary School
10,Karni Colony, Holi Wala Maidan, Harmada Jaipur
9982385796,8955062909